Večernje molitve

1007
- Advertisement -

Večernje molitve

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Početak, ako je sveštenik, govori:

Blagosloven Bog naš…

Ako nije sveštenik, počinje ovako:

Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Zatim: Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Gospodnja

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Zatim ovi tropari:

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših: jer si Ti Bog naš, i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.

Gospode pomiluj! (dvanaest puta)

Molitva prva, svetoga Makarija Velikog, Bogu Ocu:

Bože večni i Care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grehe, koje učinih, ovoga dana delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom, u sve dane života svoga, i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva druga, svetoga Antioha, Gospodu našem Isusu Hristu:

Svedržitelju, Reči Očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svoga nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani Care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, Duhom Tvojim Svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom slugi Tvom spasenje Tvoje na postelji mojoj; prosveti um moj svetlošću znanja svetog Evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj, i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sveproslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i presvetim Duhom u vekove. Amin.

Molitva treća, Presvetome Duhu:

Gospode Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj mene, grešnog slugu Tvoga, i otpusti mi nedostojnom i prosti sve što Ti danas sagreših kao čovek, čak ne kao čovek već i gore od skota: moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti, i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh, ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni i ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu bih njom ranjen u srcu, ili govorih što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se; no sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, i ostavi mi, i otpusti, i oprosti mi, kao blag i čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem ja bludni, grešni i jadni; pokloniću se, i opevaću, i proslaviću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom Njegovim sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva četvrta, svetoga Makarija Velikog:

Šta ću Ti prineti, ili čime ću Ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni Care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene, koji sam lenj za službu Tebi i nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišenome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini Bezgrešni, oprosti moja sagrešenja kojima Ti zgreših ovoga dana svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam štiteći mene, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih, Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš iz mreže đavolove, i spasi moju strasnu dušu, i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi, i sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućenom misao sluge Tvoga, i svu sataninu delatnost odagnaj od mene, i prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih da, ustavši sa postelje svoje, podnesem Tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog; daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim, i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime, i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju koju si nama grešnima dao kao zastupnicu, i primi nju koja se moli za nas, jer znam da pobuđuje Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom, i znamenjem časnoga krsta, i radi svih svetih Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste, Bože naš, jer si svet i proslavljen u vekove vekova. Amin.

Molitva peta:

Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san; pošalji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. Jer si Ti čuvar duša i tela naših, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva šesta:

Gospode Bože naš, u koga verujemo, i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu, i sačuvaj nas od svakog sanjarenja i tamne slasti; zaustavi navalu strasti; ugasi raspaljene prohteve telesne; daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život, ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven u vekove. Amin.

Molitva sedma, svetoga Jovana Zlatousta (molitve po broju časova dana i noći)
Dnevne: Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga! Gospode, izbavi me večnih muka! Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi! Gospode, izbavi me od svakog neznanja, i zaboravnosti, i malodušnosti, i okamenjene neosetljivosti! Gospode, izbavi me od svakog iskušenja! Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja! Gospode, ja kao čovek sagreših, a Ti kao milosrdni Bog, pomiluj me, videći nemoć duše moje! Gospode, pošalji mi u pomoć blagodat svoju da proslavim sveto ime Tvoje! Gospode Isuse Hriste, zapiši mene slugu Tvog u knjigu života, i podari mi dobar kraj! Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak! Gospode, okropi srce moje rosom blagodati Tvoje. Gospode neba i zemlje, pomeni mene grešnog, nevaljalog i nečistog slugu Tvoga, u carstvu Tvom! Amin.

Noćne: Gospode, primi me u pokajanju! Gospode, ne ostavi me! Gospode, ne uvedi me u iskušenje! Gospode, daj mi misao dobru! Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt, i umilenje! Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih! Gospode, daj mi smirenost, celomudrenost i poslušnost! Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost! Gospode, usadi u mene koren dobra: strah Tvoj u srce moje! Gospode, udostoj me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju, i da u svemu tvorim volju Tvoju! Gospode, zakloni me od pojedinih ljudi, od demona, i strasti, i od svake druge neprilične stvari! Gospode, znam da činiš, kako Ti hoćeš, neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven u vekove! Amin.

Molitva osma, Gospodu našem Isusu Hristu:

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, radi molitava prečiste Matere Tvoje, i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i Preteče i Krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O, Gospode moj i Tvorče, koji ne želiš smrti grešniku nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom, otmi me iz čeljusti pogubne zmije koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O, Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje, i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me.

Molitva deveta Petra Inoka Studitskoga Presvetoj Bogorodici:

Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marijo, milost Sina Tvoga i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena.

Molitva deseta, svetome Anđelu čuvaru:

Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih! Amin.

Kondak Bogorodici:

Tebi, vojvotkinji koja se bori za nas, uznosimo pesme pobedne, a izbavivši se od zla pesme zahvalne, mi sluge Tvoje Bogorodice. No, pošto imaš moć nepobedivu, od svake nas opasnosti izbavi, da ti kličemo: Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Zatim: Preslavna Prisnodjevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božja, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja, pomiluj me.

Molitva svetoga Joanikija:

Nadanje je moje Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta slava Ti.

Zatim: Dostojno je, vaistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ako je prisutan sveštenik:

Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, blagoslovi!

Ako nema sveštenika:

Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj!

I otpust: Gospode Isuse Hriste Sine Božji, radi molitava Tvoje prečiste Matere, i prepodobnih i bogonosnih otaca naših, i svih svetih, spasi me grešnoga!

Molitva svetog Jovana Damaskina (koju izgovaraj ukazujući na svoju postelju):

Čovekoljubivi Gospodaru, neće li mi ova postelja biti grob ili ćeš dušu moju bednu još obasjati danom? Eto, preda mnom je grob; eto, preda mnom stoji smrt! Gospode, bojim se Tvoga suda i beskrajnih muka, a ne prestajem činiti zlo; Tebe, Gospoda Boga svog svagda razgnevljujem i prečistu Tvoju Mater, i sve nebeske sile i mog svetog Anđela čuvara. Znam, Gospode, da sam nedostojan Tvoga čovekoljublja, no dostojan svake osude i muke. No, Gospode, hteo ja ili ne hteo, spasi me. Jer, ako pravednika spaseš, to nije ništa naročito; i ako čistoga pomiluješ, to nije ništa čudnovato, jer su dostojni Tvoje milosti. Ali, na meni grešnome učini čudo milosti svoje; u tome pokaži čudo čovekoljublja svog, da ne nadvlada moja grešnost Tvoju neiskazanu dobrotu i milosrđe; i kako hoćeš uradi sa mnom.

Onda sa poklonom do zemlje govori:

Klanjam se Tebi, Presveta Trojice, jednosuštna, životvorna i nerazdeljiva: Oče, i Sine, i Sveti Duše; verujem u Tebe, i ispovedam, slavim, blagodarim, hvalim, počitujem, i veličam Te i molim: pomiluj mene nepotrebnog slugu Tvog. (triput)

Klanjam se Tebi, Presveta Bogorodice, Ti si nam svojim Rođenjem pokazala Svetlost istinitu, carice neba i zemlje: nado beznadežnih, pomoćnice nemoćnih, i zastupnice svih grešnih; Ti me zakrili i sačuvaj od svih opasnosti i nevolja duševnih i telesnih; i molim Ti se, svemoćnim molitvama Svojim budi mi zastupnica. (poklon)

Presveta Vladarko Bogorodice, primi ovo malo moljenje i podnesi ga Sinu Tvom i Bogu našem, da Tebe radi spase i prosveti duše naše. (poklon)

Svi nebeski činovi: Serafimi, Heruvimi, Prestoli, Gospodstva, Sile, Vlasti, Poglavarstva, Arhanđeli i Anđeli, molim vam se i preklinjem vas, molite se Bogu za mene grešnog. (poklon)

Sveti veliki Jovane, proroče, pretečo i Krstitelju Gospodnji, koji si postradao za Hrista i stekao slobodu pred Gospodom, pomoli se za mene grešnog da se spasem molitvama tvojim. (poklon)

Sveti Božji Apostoli, Proroci, Mučenici, Svetitelji, Postnici, Prepodobni, Pravedni, Pustinjaci, Crnorisci, Patrijarsi, i svi Sveti, stradali ste za Hrista i stekli slobodu pred Gospodom, molite se za mene grešnog da se spasem molitvama vašim. (poklon)

Sveti Jovane Zlatouste, sa Vasilijem Velikim, Grigorijem Bogoslovom i čudotvorcem Nikolajem, i sa svima svetim Sveštenonačalnicima, pomozite mi i pomilujte me vašim molitvama Bogu i zauzimanjem. (poklon)

Prepodobni i bogonosni oci naši: Antonije i Teodosije, Jevtimije, Teoktiste, Savo, Onufrije, Jovane Damaskine, Simeone Novi Bogoslove, i svi prepodobni, molite Boga za mene grešnog. (poklon)

Sveti srpski prosvetitelji i učitelji: Savo, Simeone, Arsenije, Maksime, Vasilije, Petre, i svi svetitelji, Isposnici, Pustinjaci, Ispovednici i Mučenici zemlje srpske, neprestanim molitvama svojim Gospodu Sladčajšem prosvetite, naučite i spasite mene grešnog. (poklon)

Sve svete žene: Mironosice, Mučenice, Prepodobne i Devstvenice, dostojno Hristu poslužiste, molite Boga za mene grešnog. (poklon)

Nepobediva i božanska silo česnog i životvornog Krsta Gospodnjeg, ne ostavi me grešnog, nego me silom tvojom zaštiti od svakog duševnog i telesnog iskušenja. (poklon)

Presveta Vladarko Bogorodice, nado svih hrišćana, mi nemamo drugu nadu i pouzdanje osim Tebe, svečista Vladarko moja Djevo Bogorodice, Majko Hrista Boga mog, stoga pomiluj me i izbavi me od svih zala mojih, i umoli milostivog Sina Svog i Boga mog, da pomiluje bednu dušu moju, da me izbavi od večnih muka i udostoji carstva Svog. (poklon)

Sveti Anđele Hranitelju moj, zakrili me krilima dobrote Tvoje, i odagnaj od mene svako lukavo dejstvo đavolsko, i moli Boga za mene grešnog. (poklon)

I onda govori ovako:

Prosveti oči moje, Hriste Bože, da ne bih nekad zaspao na smrt, da ne bi nekad rekao vrag moj: jači sam od njega.

Slava: Zaštitnik duše moje budi, Bože, jer hodim usred mnogih zamki; izbavi me od njih, i spasi me, Blagi, kao čovekoljubac.

I sada: Neućutno proslavljajmo preslavnu Mater Božju koja je svetija i od svih svetih anđela, ispovedajući je srcem i ustima kao Bogorodicu, jer nam je vaistinu rodila Boga ovaploćenog, i neprestano se moli za duše naše.

Onda celivaj krst svoj, i prekrsti krstom postelju svoju od uzglavlja do nogu, tako i sa svih strana, govoreći molitvu časnome Krstu:

Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji njegovi, i neka beže od lica njegova oni koji Ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst svoj časni, za prognanje svakoga protivnika. O prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima svetima u vekove! Amin.

Onda umesto oproštaja:

Razreši, otpusti, prosti, Bože, sagrešenja naša voljna i nevoljna, ona u reči i delu, ona u znanju i neznanju, ona u danu i u noći, ona u umu i u pomisli – sve nam prosti kao blag i čovekoljubiv.

Zatim ovu molitvu:

Prosti, čovekoljubivi Gospode, one koji nas mrze i vređaju. Čini dobro onima, koji dobro čine. Braći i srodnicima našim daruj ono što traže za svoje spasenje i život večni. Bolesne poseti i podaj im isceljenje. One na moru rukovodi. Putnicima budi saputnik. Crkvu pomaži. Podari oproštaj grehova onima što nam služe i što nas vole. Pomiluj po velikoj milosti svojoj one koji zahtevaju od nas nedostojnih da se molimo za njih. Pomeni, Gospode, preminule oce i braću našu, i upokoj ih gde sija svetlost lica Tvoga. Seti se, Gospode, zarobljene braće naše, i izbavi ih od svake nevolje. Seti se, Gospode, onih koji darove donose i dobro čine u svetim crkvama Tvojim, i podaj im ono što traže za svoje spasenje i život večni. Seti se, Gospode, i nas smirenih i grešnih i nedostojnih slugu Tvojih, i prosveti um naš svetlošću znanja Tvog, i vodi nas stazom zapovesti svojih, molitvama Prečiste Vladarke naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije, i svih Svetih Tvojih, jer si blagosloven kroza sve vekove. Amin.

Svakodnevno ispovedanje grehova:

Tebi, Gospodu Bogu mome i Tvorcu, u Svetoj Trojici jednome, slavljenome i obožavanome, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, ispovedam sve grehe svoje koje počinih u toku celog života svog, i svakog časa, i u sadašnje vreme, i u prošle dane i noći, delom, rečju, mišlju, prejedanjem, prepijanjem, tajnojedenjem, praznoslovljem, mrzovoljom, lenjošću, prepiranjem, neposlušnošću, ogovaranjem, osuđivanjem, nehatom, samoljubljem, pohlepnošću, gramzivošću, govorenjem neistine, nepoštenom zaradom, lakomošću, surevnjivošću, zavišću, gnevom, zlopamćenjem, mržnjom, zakidanjem, i svima svojim čulima: vidom, sluhom, mirisom, ukusom, dodirom, i ostalim svojim gresima, kako duševnim, tako i telesnim, pomoću kojih razgnevih Tebe, Boga mog i Tvorca, i nepravdu nanesoh bližnjem svom. Žaleći za sve to, objavljujem sebe krivim pred Tobom, Bogom mojim, i imam želju da se kajem; samo, Gospode Bože moj, pomozi mi, smireno Te molim sa suzama, a prošle grehe moje oprosti mi milosrđem Tvojim, i kao blag i čovekoljubiv, razreši me od svih ovih grehova koje izložih pred Tobom.

Pre nego što legneš u svoju postelju, pronesi kroz svoj um i razmisli o ovome:

Prvo: Zahvali Svedržitelju Bogu što ti je blagodaću svojom darovao da minuli dan provedeš živ i zdrav.

Drugo: Pitaj sebe, i ispitaj savest svoju, idući postepeno i podrobno razgledajući sve vreme proteklog dana, počevši od trenutka kada si ustao iz postelje, i privodeći sebi u sećanje: kuda si išao; šta si radio; s kim si razgovarao, i šta; seti se i s najvećom pažnjom ispitaj i svoja dela koja si učinio, reči koje si izgovorio, misli koje si imao, i to od jutra pa sve do večera.

Treće: Ako si što dobro učinio u toku dana, ne smatraj da je to od tebe, već od samoga Boga koji nam daruje sva dobra bez naše zasluge; Njemu to pripisuj, i zahvali; i moli se da te u tome dobru utvrdi, i da ti pomogne i podari da i ostala dobra činiš.

Četvrto: Ako si pak što rđavo učinio, reci sebi da je to došlo od tebe samog, i od tvoje nemoći, ili od rđave navike, i volje; kaj se, i moli Čovekoljupca da ti izvoli darovati oproštaj za to, obećavajući čvrsto da to u buduće nećeš više činiti.

Peto: Sa suzama moli svog Tvorca da se smiluje i daruje ti ovu noć tihu, mirnu, čistu i bezgrešnu; a sutrašnji dan da ti podari da potpuno provedeš u slavljenju Njegovog svetog imena.

Osnovni podaci:
Večernje molitve
Naziv članka:
Večernje molitve
Opis:
Početak, ako je sveštenik, govori: Blagosloven Bog naš… Ako nije sveštenik, počinje ovako: Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Autor:
- Advertisement -