Molitve jutarnje

856
- Advertisement -

Molitve jutarnje

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Prenuvši se iz sna, ustani odmah, i sabravši um, reci sa pobožnošću i strahom Božjim, krsteći se:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

Zatim postoj malo ćuteći, dok se ne umire sva tvoja osećanja, i tada načini tri poklona, govoreći:

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnoga.

Tada, ako je sveštenik, govori:

Blagosloven Bog naš…

Ako nije sveštenik, počinje ovako:

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, radi molitava prečiste Tvoje Matere i svih svetih pomiluj nas. Amin.

Zatim: Slava Tebi Bože naš, slava Tebi.

Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Gospodnja

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Zatim ove Trojičine tropare, glas 1:

Ustavši od sna, padamo pred Tobom, Blagi i uznosimo Ti anđelsku pesmu, Moćni: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu: Iz postelje i sna podigao si me, Gospode; um moj prosveti i srce, i usne moje otvori da Te slavim, Sveta Trojice: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada, i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičemo u ponoći: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

Gospode, pomiluj! (dvanaest puta)

I molitvu ovu:

Ustavši od sna, zahvaljujem Ti Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Onda:

Slava Ti, Care, Bože, Svedržitelju, koji si Svojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da uđem u Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih, da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina. Amin.

Hodite, poklonimo se caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem!

Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me sasvim od bezakonja moga, i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad Ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožni će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer, da si hteo žrtve, prineo bih; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

Simvol vere

Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog; rođenog, ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, i postao čovek;

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;

I Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu;

I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;

I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, Njegovom carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućeg veka. Amin!

Zatim, Molitva prva, svetoga Makarija Velikog:

Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zla, i neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva druga, svetoga Makarija Velikog:

Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem, Ti, koji si se dobrovoljno raspeo, i pohitavši podigni mene koji u lenosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi, i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me.

Molitva treća, svetoga Makarija Velikog:

Ustavši od sna, Tebi pribegavam Vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me, i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer Ti si moj stvoritelj, i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva četvrta, svetoga Makarija Velikog:

Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni, slugi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti, sam Vladaru, Tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva peta, svetoga Vasilija Velikog:

Gospode Svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna večna Svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni Care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvoga, Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa Njim u radost i božansku dvoranu slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost, koja prosvećuje i osvećuje sve i sva, i Tebe peva sva tvar u vekove vekova. Amin.

Molitva šesta, svetoga Vasilija Velikog:

Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno; koji nam daješ san radi okrepljenja naše slabosti i radi odmora našeg tela. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu: prosveti naše misli, otrgni iz teškog sna lenosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo radosno mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom, i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva sedma, Ponoćna pesma Presvetoj Bogorodici:

Blagodat Tvoju slavim Vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da molitveno bdim, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogonevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtvljenog strastima, Ti, koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti, koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom Duha božanskog. Ti, koja si rodila Lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga, i crva zloga, i tartara, da ne postanem radost đavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. Svebesprekorna, načini novoga čoveka od mene ostarelog kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvoga. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, Vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti, koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlosni zaklone nebesni, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Svebesprekorna, podižem na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva osma, Gospodu našem Isusu Hristu:

Mnogomilostivi i svemilostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se da bi spasao sve. I opet, Spase, spasi me po blagodati, molim Te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki u milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao: koji veruje u mene, biće živ i neće videti smrti vavek. Ako, dakle, vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem: spasi me, jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, stoga ne traži dela koja me opravdavaju. No, ova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom Tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio satana i da se ne bi pohvalio, o Reči, da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. No, hteo ja ili ne hteo, spasi me, Hriste Spase moj; pohitaj brzo, brzo, pogiboh, jer si Ti Bog moj od utrobe matere moje. Gospode, udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim Tebi bez lenosti usrdno, kao što ranije služih lažljivom satani. Osobito pak služiću Tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva deveta, Anđelu čuvaru:

Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, i uputi me na put spasenja. O, sveti Anđele Božji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle noći, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin.

Završna jutarnja molitva Presvetoj Bogorodici:

Presveta Vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene, smernog i bednog sluge Tvog: mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve nečiste, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog, i ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan; izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata, i oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagosiljana od svih naraštaja, i slavi se prečasno ime Tvoje u vekove vekova. Amin.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ako je prisutan sveštenik:

Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, blagoslovi!

Ako nema sveštenika:

Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj!

I otpust: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, radi molitava prečiste Tvoje Matere, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, spasi me grešnoga. Amin.

Osnovni podaci:
Molitve jutarnje
Naziv članka:
Molitve jutarnje
Opis:
Prenuvši se iz sna, ustani odmah, i sabravši um, reci sa pobožnošću i strahom Božjim, krsteći se: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
Autor:
- Advertisement -