Molitveno pravilo pred sveto pričešće

930
- Advertisement -

Molitveno pravilo pred sveto pričešće

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Zatim: Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode pomiluj! (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Gospodnja
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Gospode, pomiluj! (12 puta)

Hodite, poklonimo se caru našem Bogu!
Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu!
Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem!

Psalam 50.
Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me sasvim od bezakonja moga, i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad Ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni. Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožni će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer, da si hteo žrtve, prineo bih; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

Kanon, glas 2.
Pesma 1.
Irmos: Hodite ljudi, pevajmo pesmu Hristu Bogu, koji je razdvojio more i vodio ljude koje izvede iz egipatskog ropstva, jer se proslavi.
Pripev: Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Neka mi sveto Tvoje Telo i časna Krv, milosrdni Gospode, bude hleb večnoga života i isceljenje od raznovrsnih slabosti.
Pripev: Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.
Uprljan nepristojnim delima jadnik, nedostojan sam da se pričestim Tvojim prečistim Telom i božanskom Krvlju, Hriste; ipak me udostoj toga.
Pripev: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Bogorodičan: Blagoslovena Bogonevesto, zemljo dobra, koja si neorano proizvela klas spasonosan svetu, udostoj me da se spasem jedući ga.

Pesma 3.
Irmos: Utvrdivši me na kamenu vere, ohrabrio si me da se usprotivim neprijateljima svojim. Stoga se obradova duh moj pesmi: nema svetog kao što je Bog naš, i nema pravednoga osim Tebe, Gospode.
Pripev: Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Hriste, daj mi suze koje čiste prljavštinu srca moga, da bih očišćen dobrom savešću, sa verom i strahom pristupio, Gospodaru, pričešću božanskih darova Tvojih.
Pripev: Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.
Neka mi prečisto Telo Tvoje, Čovekoljupče, i božanska Krv bude na otpuštenje grehova, na zajednicu Svetoga Duha, na život večni i odstranjenje strasti i žalosti.
Bogorodičan: Presveta trpezo hleba života, koji je iz milosti sišao odozgo i daje novi život svetu, udostoj sada i mene nedostojnog da sa strahom okusim od njega i budem živ.

Pesma 4.
Irmos: Došao si od Djeve ne zastupnik, ne anđeo, već Ti sam, Gospode, ovaplotivši se, i spasao si mene, celog čoveka. Stoga Ti kličem: Slava moći Tvojoj, Gospode.
Pripev: Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Zaželeo si, Mnogomilostivi, da, ovaplotivši se nas radi, budeš zaklan kao ovca radi grehova ljudskih. Stoga Te molim, očisti i moje grehe.
Pripev: Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.
Isceli, Gospode, rane duše moje i osveti me celog; i udostoj me, Gospodaru, da i ja bedni učestvujem u Tvojoj božanskoj Večeri Tajnoj.
Bogorodičan: Umilostivi, Vladarko, i prema meni Onoga koji je od utrobe Tvoje, i sačuvaj mene, slugu Tvog, čistim i neporočnim, da bih se, primivši duhovni biser, osvetio.

Pesma 5.
Irmos: Davaoče svetlosti i Tvorče vekova, Gospode, vodi nas u svetlosti svojih zapovesti, jer sem Tebe drugoga Boga ne znamo.
Pripev: Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Kao što si predskazao, Hriste, neka, dakle, bude i ništavnom slugi Tvom! I u meni obitavaj, kao što si obećao, jer evo jedem Tvoje Božansko Telo i pijem Tvoju Krv.
Pripev: Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.
Reči Božja i Bože, žar Tela Tvoga neka meni pomračenome bude na prosvećenje, a Krv Tvoja na očišćenje oskvrnavljene duše moje.
Bogorodičan: Marijo, Mati Božja, časno obitalište miomira, molitvama Tvojim načini me sasudom izabranim, da se pričestim Svetinjama Sina Tvoga.

Pesma 6.
Irmos: Valjajući se u grehovnom ponoru, prizivam neispitljivi ponor milosrđa Tvoga: Bože, izvedi me iz truleži.
Pripev: Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Um, dušu i srce osveti, Spase, i telo moje, i udostoj me, Gospodaru, da neosuđeno pristupim strašnim Tajnama.
Pripev: Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.
O, da bih se pomoću pričešća Svetim Tajnama Tvojim, Hriste, udaljio od strasti, umnožio Tvoju blagodat i osigurao život.
Bogorodičan: Sveta Reči Božja, Bože, molbama svete Majke Tvoje osveti mene celog koji sada prilazim božanskim Tajnama Tvojim.

Kondak, glas 2.
Hriste, ne prezri me da sada uzmem hleb, Telo Tvoje i božansku Krv Tvoju. Neka mi bedniku, pričešće prečistim i strašnim Tajnama Tvojim, Gospodaru, ne bude na sud, nego na život večni i besmrtni.

Pesma 7.
Irmos: Premudra deca ne poslužiše zlatnom idolu, i sama u oganj uđoše, i bogove njihove ismejaše, usred plamena zakliktaše, i orosi ih anđeo: uslišana je molitva usta vaših.
Pripev: Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Neka mi, Hriste, pričešćivanje besmrtnim Tajnama Tvojim sada bude izvor dobara, svetlost, i život, i bestrašće, a i na napredak i umnoženje najbožanskije vrline, Jedini Dobri, da bih Te slavio.
Pripev: Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.
Daj da se izbavim od strasti, i neprijatelja, i nevolja, i svake bede ja koji sada s trepetom i ljubavlju, Čovekoljupče, pristupam Tvojim besmrtnim i božanskim Tajnama i pevam Ti: blagosloven si, Gospode, Bože otaca naših.
Bogorodičan: Tebe, Bogoblagodatna, koja si na naduman način rodila Spasitelja Hrista, molim sada Čistu, ja sluga Tvoj nečisti: od prljavštine tela i duha očisti mene celoga koji sada želim da pristupim prečistim Tajnama.

Pesma 8.
Irmos: Boga koji je sišao jevrejskim mladićima u užarenu peć, i plamen u rosu pretvorio, opevajte dela kao Gospoda, i veličajte u sve vekove.
Pripev: Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Bože Spasitelju moj, udostoj sada i mene očajnoga da budem, Hriste, pričesnik nebesnih, i strašnih, i svetih Tvojih Tajni, i Tvoje božanske i Tajne večere.
Pripev: Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.
Pribegnuvši pod Tvoje milosrđe, Dobri, sa strahom Ti vapijem: ostani u meni, Spase, i ja, kao što si rekao, u Tebi; jer evo uzdajući se u milost Tvoju, jedem Telo Tvoje i pijem Krv Tvoju.
Bogorodičan: Drhćem primajući oganj da ne budem opaljen kao vosak ili kao trava. O strašnog tajanstva! O milosrđa Božjeg! Kako se ja ništavilo pričešćujem božanskog Tela i Krvi, i postajem neprolazan?

Pesma 9.
Irmos: Bespočetnog Roditelja Sin, Bog i Gospod, ovaplotivši se od Djeve javi se nama, da prosveti pomračene, da sabere rasturene, stoga veličamo svehvalnu Bogorodicu.
Pripev: Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Okusite i vidite, Hristos je Gospod, koji radi nas postavši u davnini sličan nama, i jednom prinevši sebe kao žrtvu Ocu svome uvek prinosi sebe, osvećujući one koji se pričešćuju.
Pripev: Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.
Gospodaru, dušom i telom da se osvetim, da se prosvetim, da se spasem, da postanem dom Tvoj kroz pričešće svetim Tajnama, imajući Te u meni živa sa Ocem i Duhom, mnogomilostivi Dobrotvoru.
Slava: Neka mi bude kao oganj i kao svetlost Telo Tvoje i Krv Tvoja prečasna, Spasitelju moj, spaljujući veštastvo greha i sažižući trnje strasti, i prosvećujući me celog, da bih se klanjao Tvome Božanstvu.
I sada: Bog se ovaploti od Tvoje čiste Krvi: Stoga Ti svaki naraštaj peva, Vladarko, a mnoštvo duhovnih bića slavi Te, jer jasno ugledaše da Tobom postade čovek Onaj koji vlada svim.
I odmah: Dostojno je, vaistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode pomiluj! (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Gospodnja
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Tropar dana, ako je praznik Hristova Rođenja, ili drugi. Ako pak nije, onda ove tropare, glas 6:
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.
Slava: Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših: jer si Ti Bog naš, i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.
I sada: Otvori nam vrata milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda; jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.
Gospode pomiluj! (40 puta)

Molitva Povečerja:
Neskverna, nesablažnjena, čedna, prečista, čista Djevo, Bogonevesto Vladičice, preslavnim rođenjem Tvojim Ti si Boga Sina sa ljudima sjedinila, i odbačenu prirodu roda našeg sa nebeskim sastavila; Ti si jedina nada beznadežnih, i pomoć napadanih, spreman branič onih koji pribegavaju Tebi, i pribežište svih hrišćana. Ne gnušaj se mene grešnog, nečistog, koji nečistim pomislima, ružnim rečima i rđavim delima svega sebe učinih nepotrebnim, i svesnom lenošću postadoh rob žitejskih slasti; no Ti, kao Mati čovekoljubivog Boga, čovekoljubivo se sažali na mene grešnog i razvratnog, te primi molbu koju Ti prinosim iz nedostojnih usta svojih; i koristeći svoju materinsku slobodu, moli Tvoga Sina i našega Vladiku i Gospoda, da i meni otvori dobrotu čovekoljubivog srca svog i, previdevši bezbrojna sagrešenja moja, obrati me pokajanju i pokaže me vičnim vršiocem zapovesti Njegovih. I kao milostiva i žalostiva, i dobroljubiva, budi uvek pored mene, usrdna zaštitnice i pomoćnice u ovom životu, odbijajući najezde protivnika i upućujući me spasenju; i u vreme odlaska mog iz ovoga sveta čuvaj dušu moju, odgoneći daleko od nje mračna lica zlih besova; a u strašni dan suda izbavi me večnih muka, i pokaži me naslednikom neiskazane Slave Sina Tvog i Boga našeg, koju slavu i neka dobijem, Vladičice moja, presveta Bogorodice, Tvojim posredovanjem i zauzimanjem, blagodaću i čovekoljubljem jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sa bespočetnim Ocem Njegovim, i Presvetim i blagim i životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Gospodu našem Isusu Hristu:
I daj, Vladiko, nama, koji odlazimo na spavanje, odmor tela i duše, i sačuvaj nas od mračnog sna grehovnog, i od svakog tamnog i noćnog sladostrašća; ukroti nasrtaje strasti, ugasi raspaljene strele lukavoga koje na nas podmuklo lete; umiri telo naše, i svako zemno i veštastveno umovanje naše uspavaj. I daruj nam, Bože, bodar um, celomudren razum, srce trezveno, san lak i slobodan od svakog đavoljeg sanjarenja. I podigni nas u vreme molitve, utvrđene u zapovestima Tvojim, i duboko svesne zakona Tvojih. Daruj nam svenoćno slavoslovlje, da bismo pevali i hvalili i slavili prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ujutru pak, posle uobičajenih jutarnjih molitava, govori:
Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode pomiluj! (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Gospodnja
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Gospode, pomiluj! (12 puta)

Hodite, poklonimo se caru našem Bogu!
Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu!
Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem!

I ove psalme:
Psalam 22.
Gospod me napasa, i ničega me neće lišiti. Na mestu zelenila nastani me, na tihoj vodi odgaja me. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravde imena svoga radi. Ako pođem i pored seni smrti, neću se bojati zla, jer si Ti sa mnom. Štap Tvoj i palica Tvoja oni me teše. Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim; namazao si uljem glavu moju, i prepuna je čaša Tvoja kojom me pojiš. I milost Tvoja pratiće me u sve dane života moga, i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo.

Psalam 23.
Gospodnja je zemlja i što god je na njoj, vaseljena i sve što živi u njoj. Jer je On na morima osnova, i posred reka utvrdi je. Ko će izići na goru Gospodnju? I ko će stati na svetom mestu njegovom? U koga su čiste ruke i srce, ko ne uzima dušu svoju olako, i ne kune se lažno svome bližnjem. On će dobiti blagoslov od Gospoda, i milost od Boga Spasa svoga. Takav je rod onih koji traže Gospoda, koji traže lica Boga Jakovljeva. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! I ući će car slave. Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! I ući će car slave. Ko je taj car slave? Gospod sila, On je car slave.

Psalam 115.
Verovah, stoga i govorih: u ljutoj sam nevolji. Rekoh u bezumlju svom: svaki je čovek laža. Šta ću uzvratiti Gospodu za sve ono što mi je dao? Primiću čašu spasenja, i prizvaću ime Gospodnje. Molitve moje uzneću Gospodu pred svima ljudima njegovim. Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovih. O Gospode, ja sam sluga Tvoj, ja sam sluga Tvoj, i sin sluškinje Tvoje; raskinuo si okove moje. Prineću Ti žrtvu zahvalnosti, i ime Gospodnje prizvaću. Molitve moje uzneću Gospodu pred svim ljudima njegovim, u dvoru doma Gospodnjega, usred Tebe, Jerusalime.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.
Aliluja! Aliluja! Aliluja! Slava Tebi Bože! (triput i tri poklona)

I ovi tropari, glas 8:
Bezakonja moja oprosti, Gospode, koji si se od Djeve rodio, i srce moje očisti čineći ga hramom Tvoga prečistog Tela i Krvi; ne odgurni me od Tvoga lica Ti koji imaš bezmerno veliku milost.
Slava: Kako ću se ja nedostojni usuditi da se pričestim Svetinjama Tvojim? Jer ako se usudim da Ti sa dostojnima pristupim, odeća me okrivljuje, jer nije svečana, i zaslužiću osudu mnogogrešnoj duši svojoj. Očisti, Gospode, nečistotu duše moje i spasi me, jer si čovekoljubac.
I sada: Mnogobrojna su, Bogorodice, moja sagrešenja; Tebi pribegoh, Čista, tražeći spasenja: poseti bolnu dušu moju, i moli Sina svoga i Boga našeg, da mi oprosti zla što učinih, jedina Blagoslovena.

U toku svete i velike Četrdesetnice, govori ovaj tropar:
Kada se slavni učenici za vreme Večere umivanjem prosvećivahu, tada se bezbožni Juda, bolujući od srebroljublja, pomračivaše, i Tebe, pravednoga Sudiju, predaje nepravednim sudijama. Ljubitelju novca, pogledaj onoga koji se zbog toga obesio; beži od nenasite duše koja se drznula da tako postupi sa Učiteljem. Prema svima dobri, Gospode, slava Ti.

Onda: Gospode, pomiluj! (40 puta i poklona koliko hoćeš)

Zatim odmah ove stihove:
Čoveče, želeći da jedeš Telo Gospodnje, pristupi sa strahom, da se ne opečeš, jer je oganj. Pijući pak božansku Krv radi zajednice s njim, najpre se pomiri sa onima koji su ti što nažao učinili. Onda smelo jedi Tajanstveno jelo.

Pre pričešća strašnom žrtvom, Životvornog Tela Gospodnjeg, pomoli se sa trepetom na ovaj način.

Molitva prva, svetoga Vasilija Velikog:
Vladaru, Gospode Isuse Hriste Bože naš, izvore života i besmrtnosti, Tvorče celokupne vidljive i nevidljive tvari, savečni i sabespočetni Sine, bespočetnoga Oca, koji si se iz prevelike dobrote u poslednje dane obukao u Telo, i raspeo, i pogreben bio za nas nezahvalne i nerazborite, i svojom Krvlju obnovio prirodu našu, istrulelu grehom, Ti sam, besmrtni Care, primi pokajanje i mene grešnoga, i približi uho svoje meni, i čuj reči moje: sagreših, Gospode, sagreših nebu i Tebi, i nisam dostojan da pogledam na visinu slave Tvoje, jer razgnjevih Tvoju dobrotu prestupivši Tvoje zapovesti i ne poslušavši Tvoje naredbe. No, Ti Gospode, budući nezlobiv, dugotrpeljiv i mnogomilostiv, nisi me prepustio da propadnem sa bezakonjima mojim, nego si svagda očekivao moje obraćenje. Jer si Ti Čovekoljupče, rekao preko svoga proroka: neću smrti grešnika, nego da se obrati i bude živ. Da, Ti ne želiš, Gospodaru, da stvorenje ruku svojih pogubiš, niti voliš propast ljudsku, nego želiš da se svi spasu i dođu u poznanje istine. Stoga, i ja, mada sam nedostojan neba i zemlje, pa i ovog privremenog života, celog sebe potčinivši grehu i slastima zarobivši, i Tvoj oskvrnivši lik, ipak, pošto sam Tvoje stvorenje i sazdanje, ne očajavam kukavan za svoje spasenje, nego uzdajući se u Tvoje bezmerno milosrđe, pristupam. Primi dakle i mene, čovekoljubivi Gospode, kao bludnicu, kao razbojnika, kao carinika, i kao bludnog sina; i uzmi moje teško breme grehova, Ti koji uzimaš greh sveta i isceljuješ nemoći ljudske; koji umorne i natovarene prizivaš sebi, i daješ im odmor; koji nisi došao da zoveš pravednike nego grešnike na pokajanje. I očisti me od svake prljavštine tela i duha; i nauči me da obavljam Svetinju u strahu Tvome, da bih se primajući sa mirnim svedočanstvom savesti svoje deo Svetinja Tvojih, sjedinio sa svetim Telom Tvojim i Krvlju, i u meni Ti živeo i obitavao sa Ocem i Svetim Tvojim Duhom. O, Gospode Isuse Hriste Bože moj, i neka mi ne bude na sud pričešće prečistim i životvornim Tajnama Tvojim, niti da oslabim dušom i telom što se nedostojno pričešćujem njima, nego mi daj da sve do poslednjeg daha svog neosuđeno primam deo Svetinja Tvojih, na zajednicu Svetoga Duha, na poputninu u večni život, i na blagoprijatan odgovor na Strašnom Sudu Tvom, da bih i ja sa svima izabranicima Tvojim postao zajedničar neprolaznih Tvojih blaga, koja si spremio za one koji Te ljube, Gospode, u kojima si sveproslavljen u vekove. Amin.

Molitva druga, svetoga Jovana Zlatousta:
Gospode, Bože moj, znam da nisam dostojan, niti valjan, da uđeš pod krov doma duše moje, jer je sav pust i razvaljen, i nemaš u meni dostojno mesto da bi glavu sklonio. No, kao što si s visine nas radi ponizio sebe, spusti se i sada do moje ništavnosti. I kao što si pristao da u pećini i u jaslama stočnim ležiš, tako pristani da uđeš i u jasle moje nerazumne duše i u oskvrnavljeno moje telo. I kao što nisi odbio da uđeš i zajedno večeraš sa grešnicima u domu Simona gubavog, tako blagovoli ući i u dom moje ništavne duše, gubave i grešne. I kao što nisi odgurnuo sličnu meni bludnicu i grešnicu, koja je došla i dotakla se Tebe, tako se smiluj na mene grešnoga koji Ti pristupam i dotičem Te se. I kao što se nisi zgadio na njena prljava i nečista usta koja su Te celivala, nemoj se uzgnušati ni mojih usta koja su prljavija i nečistija od njenih, ni na moje odvratne i nečiste usne, i na moj prljavi i vrlo nečisti jezik. No neka mi žar presvetog Tela Tvog i časne Krvi Tvoje bude na osvećenje i prosvećenje i zdravlje moje smerne duše i tela, na olakšavanje tereta mnogih sagrešenja mojih, na sačuvanje od svakog uticaja đavolskog, na uklanjanje i sputavanje moje rđave i zle navike, na umrtvljenje strasti, na držanje zapovesti Tvojih, na umnoženje božanske blagodeti Tvoje i zadobijanje carstva Tvoga. Jer Ti ne pristupam, Hriste Bože, s nipodaštavanjem, već kao onaj koji se uzda u Tvoju neiskazanu dobrotu; i da, udaljujući se na dugo vreme od
zajednice s Tobom, ne budem ulovljen od duhovnog vuka. Stoga Ti se molim, pošto si Ti jedini svet, Gospodaru, osveti moju dušu i telo, um i srce, bubrege i unutrašnjost, i celog me obnovi; i ukoreni strah Tvoj u udovima mojim; i osvećenje Tvoje učini neodvojivim od mene; i budi mi pomoćnik i zaštitnik, krmaneći u miru životom mojim, udostojavajući me i da sa svetima Tvojim stanem sa desne strane Tebe, molitvama i moljenjima prečiste Matere Tvoje, neveštastvenih služitelja Tvojih, i prečistih sila, i svih svetih, koji su Ti od iskoni ugodili. Amin.

Molitva treća, svetoga Simeona Metafrasta:
Jedini čisti i neprolazni Gospode, koji si po neiskazanoj milosti čovekoljublja primio sav naš sastav od čiste i devičanske krvi One koja Te je natprirodno rodila, naitijem Božanskoga Duha i blagovoljenjem Oca, Hriste Isuse, Mudrosti Božja, i Mire, i Silo, koji si svojim ovaploćenjem primio životvorna i spasonosna stradanja, krst, klince, koplje, smrt umrtvi moje dušegubne strasti telesne. Ti koji si svojim pogrebom oplenio carstva Ada, pogrebi dobrim mislima moje rđave namere i uništi duhove zla. Ti koji si svojim tridnevnim i živonosnim vaskrsenjem podigao paloga praoca, podigni mene koji sam se grehom okliznuo, pokazujući mi primere pokajanja. Ti koji si svojim preslavnim vaznesenjem obožio primljeno telo, i počastvovao ga sedenjem sa desne strane Oca, udostoj me da pomoću pričešća svetim Tajnama Tvojim dobijem udeo spasenih koji su sa desne strane. Ti, koji si silaskom Utešitelja Tvoga Duha načinio svoje sveštene učenike skupocenim sasudima, pokaži i mene dostojna Njegova dolaska. Ti, koji ćeš opet doći da sudiš vaseljeni po pravdi, blagovoli da Te i ja sretnem na oblacima, Sudiju i Tvorca moga, sa svima svetima Tvojim, da beskonačno slavim i pevam Tebe sa bespočetnim Tvojim Ocem, i presvetim, i blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva četvrta, svetoga Jovana Damaskina:
Vladaru, Gospode Isuse Hriste Bože naš, koji jedini imaš vlast da ljudima otpuštaš grehe, kao blag i čovekoljubiv, previdi sve moje svesne i nesvesne grehe, i udostoj me da se neosuđeno pričestim, božanskim i preslavnim, i prečistim, i životvornim Tajnama Tvojim, ne na kaznu, ni na muku, ni na umnoženje grehova, nego na očišćenje, i osvećenje, i obručenje budućeg života i carstva, na zaštitu i pomoć, i na razbijanje protivnika, na istrebljenje mnogih mojih sagrešenja. Jer si Ti Bog milosti, i milosrđa, i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva peta, svetoga Vasilija Velikog:
Znam, Gospode, da se nedostojno pričešćujem prečistim Telom Tvojim i časnom Krvlju Tvojom, i kriv sam, i sud sebi jedem i pijem, ne razlikujući Tela i Krvi Tebe Hrista i Boga moga. No, uzdajući se u Tvoje milosrđe, pristupam Tebi koji si rekao: koji jede Telo moje i pije Krv moju, u meni boravi i ja u njemu. Smiluj se, dakle, Gospode, i nemoj me grešnoga karati, nego učini sa mnom po milosti svojoj. I neka mi ova svetinja bude na isceljenje, i očišćenje, i prosvećenje, i sačuvanje, i spasenje, i na osvećenje duše i tela; na prognanje svakog sanjarenja, i rđavog postupanja, i đavolskog delanja koje pomoću misli radi u udima mojim; na smelost i ljubav prema Tebi, na popravku života i osiguranje; na porast vrline i savršenstva; na ispunjenje zapovesti; na zajednicu Svetoga Duha, na poputninu večnoga živoga; na blagoprijatan odgovor na Strašnom sudu Tvom, ne na sud ili na osudu.

Molitva šesta, svetoga Simeona Novog Bogoslova:
Od nečistih usana, od nedostojnog srca, od nečistog jezika, od duše oskvrnavljene, primi molbu, Hriste moj, i nemoj prevideti ni moje reči, ni poređenja, ni bestidnost. Daj mi, Hriste moj, da smelo govorim ono što želim; i osim toga nauči me šta treba da tvorim i govorim. Sagreših većma od bludnice, koja saznavši gde se nalaziš i kupivši miro, dođe da smelo pomaže Tvoje noge, Boga, mog, Gospodara i Hrista mog. Kao što nisi odgurnuo nju, koja Ti je od srca došla, ni na mene se nemoj zgaditi, Spasitelju, nego mi dopusti da Tvoje noge i držim, i celivam, i da ih bujicama suza, kao skupocenim mirom, smelo pomažem. Umij me suzama mojim, očisti me njima, Hriste. Otpusti i sagrešenja moja, i daj mi oproštaj. Znaš mnoštvo zala, znaš i rane moje, i modrice moje vidiš; ali, i veru znaš, i nameru, vidiš, i uzdisanje čuješ. Za Tebe Bože moj, Tvorče moj, Izbavitelju moj, nije sakrivena nijedna suza, niti delić jedne suze. Oči Tvoje već videše ono što ja još nisam učinio; a u knjizi Tvojoj zapisano je i ono što još nije učinjeno. Vidi smernost moju; vidi toliki moj trud, i oprosti mi sve grehe, Bože svega, da se čistim srcem, dršćućim razumom, i dušom skrušenom, pričestim Tvojim čistim i presvetim Tajnama, pomoću kojih se oživljuje i obožuje svaki koji Tebe jede i pije čistim srcem. Jer Ti si rekao, Gospodaru moj: svaki koji jede moje Telo i pije moju Krv, u meni boravi i ja u njemu. Istinita je zacelo reč Gospodara i Boga mog, jer pričešćujući se božanskim i bogotvorećim Darovima, ja već nisam sam no s Tobom, Hriste moj, Svetlošću trosunčanom koja prosvećuje svet. Neka, dakle, ne budem sam bez Tebe životodavca, disanja mog, života mog, radovanja mog, spasenja svetu. Toga radi, pristupih Ti, kao što vidiš, sa suzama i dušom skrušenom. Molim da dobijem izbavljenje od svojih sagrešenja, i da se neosuđeno pričestim Tvojim životodavnim i besprekornim Tajnama, da bi Ti, kao što si rekao, ostao sa mnom svejadnim, da me ne bi sablaznitelj, našavši me bez Tvoje blagodati lukavo zgrabio, i sablaznivši, udaljio od Tvojih bogotvornih reči. Toga radi padam pred Tobom i svesrdno Ti vapijem: kao što si bludnog sina primio, i bludnicu koja Ti je prišla, tako primi mene bludnog i razvratnog, Milosrdni. Jer pristupajući Ti sada dušom skrušenom, znam, Spasitelju, da Ti niko ne sagreši kao ja, niti učini dela koja ja učinih. Ali opet i ovo znam, da ni veličina sagrešenja, ni mnoštvo grehova, ne mogu prevazići veliku dugotrpeljivost i krajnje čovekoljublje Boga mog. No one koji se usrdno kaju, Ti milošću sapatnje i očišćuješ, i osvetljuješ, i činiš učesnicima svetlosti, velikodušno ih čineći zajedničarima Tvoga Božanstva. I često im kazuješ kao svojim istinskim prijateljima čudne stvari i za anđele i za ljudski razum. To me čini smelim, to me okriljuje, Hriste moj. I uzdajući se u Tvoje bogato prema nama dobročinstvo, radujući se ujedno i dršćući, pričešćujem se ognjem ja trava, i o, neobičnog čuda! orošavan na neiskazan način, kao nekada kupina koja je nesagorivo gorela. Sada zahvalnim umom i zahvalnim srcem, zahvalnim udovima duše i tela moga, klanjam se i veličam i slavim Tebe, Bože moj, koji si blagosloven sada i u vekove. Amin.

Molitva sedma, svetoga Jovana Zlatousta:
Bože, otpusti, ostavi, oprosti mi sagrešenja moja, koja Ti sagreših, bilo rečju, ili delom, ili pomišlju, hotimično ili nehotimično, svesno ili nesvesno; sve mi oprosti kao blag i čovekoljubiv. I molitvama Tvoje prečiste Matere, Tvojih služitelja i svetih sila, i svih svetih koji su Ti od pamtiveka ugodili, blagovoli da neosuđeno primim sveto i prečisto Tvoje telo i časnu krv, na isceljenje duše i tela, i na očišćenje mojih rđavih pomisli. Jer je Tvoje carstvo, i sila i slava, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva osma, svetoga Jovana Zlatousta:
Nisam zaslužan, Vladaru Gospode, da uđeš pod krov duše moje; ali pošto kao čovekoljubiv želiš da živiš u meni, usuđujući se pristupam. Kad narediš, ja ću otvoriti vrata koja si Ti jedini stvorio, i ući ćeš sa čovekoljubljem kakav jesi; ući ćeš i prosvetićeš moj pomračeni razum. Verujem da ćeš to učiniti, jer nisi oterao bludnicu koja Ti je došla sa suzama, niti si odbacio carinika koji se pokajao, niti si odgurnuo razbojnika koji je poznao carstvo Tvoje, niti ostavio pokajanog gonitelja kao što je bio, nego si sve koji su Ti s pokajanjem prišli uvrstio među prijatelje svoje, Ti koji si jedini blagosloven svagda, sada i u beskonačne vekove. Amin.

Molitva deveta, svetoga Jovana Zlatousta:
Gospode Isuse Hriste Bože moj, otpusti, ostavi, očisti, i oprosti mi grešnom i nepotrebnom i nedostojnom slugi Tvom pogreške, i sagrešenja, i prestupe moje, koje Ti od mladosti moje pa sve do ovoga dana i časa sagreših, bilo svesno ili nesvesno, bilo rečima ili delima, bilo pomislima i mislima i nastojanjima, i svima svojim čuvstvima. I molitvama prečiste i prisnodjeve Marije Majke Tvoje, koja Te je čudesno rodila, jedine nepostidne nade i zaštite i spasenja moga, udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim, besmrtnim, životvornim i strašnim Tajnama Tvojim, na otpuštenje grehova, i na život večni; na osvećenje i prosvećenje, jačinu, isceljenje i zdravlje duše i tela, i na uništenje i potpuno pogubljenje mojih zlih misli i pomisli, i pothvata, i noćnih sanjarenja, mračnih i zlih duhova. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, i čast, i poklonjenje, sa Ocem i Svetim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva deseta, svetoga Jovana Damaskina:
Pred dverima hrama Tvoga stojim, i ne odstupam od strašnih pomisli, no Ti Hriste Bože, koji si carinika opravdao i Hananejku pomilovao, i razbojniku vrata rajska otvorio, otvori mi srce čovekoljublja Tvog, i primi mene, koji Ti prilazim i dotičem Te se, kao bludnicu i krvotočivu. Jer ova dodirnuvši kraj rize Tvoje, lako dobi isceljenje, a ona, držeći prečiste noge Tvoje, steče oproštaj grehova. A ja jadan, koji se usuđujem da primim sve Telo Tvoje, neka ne budem opaljen, već me primi kao njih, i prosveti čula duše moje, spaljujući krivice greha moga, molitvama one koja Te je čudesno rodila i nebeskih Sila, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.

Molitva jedanaesta, svetoga Jovana Zlatousta:
Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto Telo Tvoje, i ovo sama časna Krv Tvoja. Stoga ti se molim: pomiluj me, i oprosti mi sagrešenja moja, hotimična i nehotimična, učinjena rečju, i delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim Tajnama Tvojim na otpuštenje grehova i na život večni. Amin.

Pristupajući da se pričestiš, govori u sebi ove stihove Metafrastove:
Evo pristupam božanskom pričešću.
Sazdatelju, ne spali me pričešćem.
Jer si oganj koji spaljuje nedostojne.
Već me očisti od svake nečistote.

Zatim opet govori:
Primi me danas, sine Božji, za pričasnika Tajne Večere Tvoje, jer neću kazati Tajnu neprijateljima Tvojim; niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te: pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome. Neka mi pričešćivanje svetim Tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili osudu već na isceljenje duše i tela. Amin.

Onda ove stihove:
Čoveče, užasni se, gledajući Krv koja obogotvorava.
Jer je žar koji nedostojne sažiže.
Božansko Telo i obožuje me i hrani:
Obožuje duh, a um hrani čudno.

Onda tropare:
Zaneo si me ljubavnom čežnjom Hriste, i izmenio Tvojom božanskom ljubavlju. Spali grehe moje ognjem neveštastvenim, i udostoj me da se ispunim radošću koja je u Tebi, da likujući, Blagi, veličam dva dolaska Tvoja. Kako ću, nedostojan, ući u sjaj svetih Tvojih? Jer ako se usudim da zajedno sa njima uđem u bračne odaje, odeća me okrivljuje, jer nije bračna, i svezan biću izbačen od anđela. Očisti, Gospode, nečistotu duše moje, i spasi me kao čovekoljubiv.

Onda molitvu:
Čovekoljubivi Vladaru, Gospode Isuse Hriste, Bože moj, neka mi Svetinje ove, ne budu na osudu kao nedostojnom, već na očišćenje i osvećenje i duše i tela, i na zalog budućeg života i carstva. Priljubljivanje uz Boga meni je dobro, oslanjanje na Gospoda nada je spasenja moga.

I opet:
Primi me danas, Sine Božji, za pričesnika Tajne Večere Tvoje, jer neću kazati Tajnu neprijateljima Tvojim; niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te: pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome.

Osnovni podaci:
Molitveno pravilo pred sveto pričešće
Naziv članka:
Molitveno pravilo pred sveto pričešće
Opis:
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Autor:
- Advertisement -