Molitve za bolesne

551
- Advertisement -

Molitve za bolesne

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Slava Tebi Bože naš, slava Tebi!
Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Gospode, pomiluj! (triput)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Gospodnja:
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavoga.

Onda ove tropare:
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu;

Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, i mi smo ljudi Tvoji, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.
I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišćanskoga.
Gospode pomiluj! (dvanaest puta)
Hodite, poklonimo se Caru našem i Bogu (poklon)
Hodite poklonomo se i pripadnimo Hristu Caru našem i Bogu (poklon)
Hodite poklonomo se i pripadnimo Samome Hristu Caru i Bogu našem! (poklon)

Onda psalam 71:
U tebe se uzdam Gospode nemoj me ostaviti pod sramotom večnom. Pravdom svojom izbavi me, i oprosti mi, prigni k meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gde bih svagda dolazio da živim, uredi spasenje moje; jer si ti grad moj i krepost moja, Bože moj! uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jer si ti nadanje moje, Gospod je pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe majke moje ti si branilac moj; tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si moje jako utočište. Usta su moja puna hvale tvoje, slave tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izda snaga moja, nemoj me ostaviti. Jer neprijatelji moji misle o meni, i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći: Bog ga je ostavio, poterajte i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene; Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje; neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla! A ja ću se svagda uzdati i ponavljaću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slaviću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti i kad osedjeh nemoj me ostaviti, Bože, da bih kazivao moć tvoju potomstvu, svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja Bože do najviše visine; u velikim delima, koja si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pa si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utehe. I ja te hvalim uz psaltir, tvoju vernost Bože moj; pevam ti uz gusle, svetče Izrailjev! Raduju se usta moja kad pevam tebi, i duša moja, koju si izabrao. I jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju; jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla.

Zatim Simvol vere:
Verujem u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog sa Ocem, kroz koga je sve postalo;
Koji je radi nas ljudi i našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;
I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;
I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;
I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, njegovom Carstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućeg veka. Amin.

Onda:
Oprosti Bože sluzi svome (ime), svaki greh voljni i nevoljni, i smiluj se na njega. Radi milosti dobrote svoje ne pominji grehe mladosti njegove (ili: njene) i neznanja, nego mu (ili: joj; im) milostivo podari zdravlje. Ne prezri usrdno molenje slugu svojih (ili: sluge svoga), nego nas milostivo usliši, i budi prema njemu (ili: njoj, njima) blagonaklonjen, snishodljiv i čovekoljubiv, i podari mu (ili joj, im) zdravlje. Kao nekada Raslabljenog, rečju božanske blagodati svoje brzo podigni sa bolesničke postelje bolesnog slugu svog (ili: bolesnu sluškinju svoju; ili sluge svoje), i ozdravi ga (ili: je; ih). Poseti Duhom svojim Svetim i isceli svaku bolest i svaku nemoć. Milostivo, kao Hananejkin, usliši glas moljenja nas nedostojnih slugu svojih koji vapijemo k tebi: pomiluj i isceli, kao i njenu kćer, bolesnog slugu svog (ili: bolesnu sluškinju svoju; ili bolesne sluge svoje) (ime). Jer si Bog milosti, dobrote i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Tropar, glas 4.
Ti Hriste, koji si jedini brz na pomoć, odozgo poseti brzo napaćene sluge tvoje (ili: napaćenog slugu tvog), i izbavi od bolesti i teških patnji, i podigni, da bi Te pevali i slavili (ili: pevao i slavio), molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

Kondak, glas 2.
Kao što si nekada, Spase, podigao Petrovu taštu, i Raslabljenog na odru nošenog, tako i sada, Milosrdni, poseti i isceli u postelji ležeće (ili: ležećeg) i smrtnom ranom ranjene bolesnike (ili: ranjenog bolesnika), jer si Ti jedini poneo na sebi bolesti i nemoći roda našeg, i sve možeš kao mnogomilostiv.

Prokimen, glas 7.
Pomiluj me, Gospode, jer sam nemoćan; isceli me, jer ustreptaše kosti moje.
Stih: Jer nema u smrti onih koji Te spominju.

Čitanje iz Saborne poslanice svetog apostola Jakova, (Odeljak 57. Jak. 5, 10-16):
Braćo, uzmite za ugled stradanja i dugotrpljenja proroka koji govoriše u ime Gospodnje. Eto, mi nazivamo blaženim one koje pretrpeše. Trpljenje Jova čuste i kraj njegov od Gospoda videste, jer je Gospod mnogomilostiv i sažaljiv. A pre svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, niti drugom kakvom zakletvom; neka vaše da bude da, a ne, ne; da ne padnete pod osudu. Zlopati li se ko među vama? Neka se moli Bogu. Je li ko veseo? Neka hvali Boga. Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je grehe učinio, oprostiće mu se. Ispovedajte pak, jedni drugima sagrešenja i molite se Bogu jedni za druge, da ozdravite, jer molitva pravednika može mnogo pomoći.

Aliluja glasa.
Stih 1: Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj.
Stih 2: Spasi me radi milosti tvoje.

Jevanđelje od Mateja. (Odeljak 25. Mt. 8, 5-13):
U vreme ono, kad uđe Isus u Kapernaum pristupi mu kapetan moleći ga i govoreći: Gospode, sluga moj leži doma oduzet, i strašno se muči. A Isus mu reče: Ja ću doći i iscijeliću ga. I kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci reč, i ozdraviće sluga moj. Jer i ja sam čovek pod vlašću, i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome; idi, i ide: i drugome: dođi, i dođe; i sluzi svome: učini to, i učini. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima što idu za njim: zaista vam kažem, ni u Izrailju tolike vere ne nađoh. A kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu s Avraamom i Isaakom i Jakovom u Carstvu nebeskom; a sinovi carstva biće izgnani u tamu krajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba. A kapetanu reče Isus: Idi, i kako si verovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas.
Slava tebi Gospode, slava tebi!

Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Te, usliši i pomiluj. Lekaru duša i tela, sa umilenjem u srcu skrušenom Tebi pripadamo i uzdišući vapijemo: isceli bolesti, izleči strasti duše i tela slugu tvojih (ili: sluge tvoga) (ime), i kao milosrdan oprosti im (ili; mu) sve grehe, voljne i nevoljne, i brzo podigni sa bolesničkog odra, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Milostivi, Ti nećeš smrti grešnika nego da se obrate i živi budu, poštedi i pomiluj sluge tvoje (ili: slugu tvoga) zapreti patnji, udalji svu muku i svaku bolest, i pruži moćnu ruku svoju, i podigni ih (ili: ga), kao Jairovu kćer, sa bolesničkog odra, i ozdravi ih (ga). Ti koji si Petrovu taštu dodirom iscelio, isceli i sada milosrđem svojim teško bolesne sluge tvoje (ili: bolesnog slugu tvog), brzo im (mu) dajući zdravlje, Izvore isceljenja, usliši nas i pomiluj.

Kao što si primio Jezekijine suze, Manasijino pokajanje i Ninevljana, i Davidovu ispovest, i ubrzo ih pomilovao, primi i naše molbe koje Ti u umilenju prinosimo, svedobri Care, i kao milosrdan pomiluj teško bolesne sluge tvoje (ili: bolesnog slugu tvog), darujući im (ili: mu) zdravlje, molimo Te sa suzama, Izvore života i besmrća, usliši i brzo pomiluj.

Usliši nas, Bože Spasitelju naš, nado svih krajeva zemaljskih i onih najudaljenijih, i milostiv, milostiv budi, Gospode, nama grešnima, i pomiluj nas. Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Zatim molitva:
Gospode Svedržitelju, Care sveti, koji kažnjavaš i ne umrtvljuješ, podupireš one što padaju i podižeš oborene, uklanjaš telesne patnje ljudske, molimo Te Bože naš, milošću svojom poseti bolesne sluge tvoje (ili: bolesnog slugu tvog), oprosti im (mu) svaki greh voljni i nevoljni. O, Gospode, pošalji sa neba lekovitu silu tvoju, kosni se tela, obustavi groznicu, umiri bolove i svaku prikrivenu nemoć, budi lekar slugu tvojih (ili: sluge tvoga), (ime) podigni ih (ga) sa odra bolesti i postelje patnji čitave i zdrave (čitava i zdrava), daruj ih (ili: ga) Crkvi tvojoj da ispunjavaju i tvore (ispunjava i tvori) volju tvoju. Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Osnovni podaci:
Molitve za bolesne
Naziv članka:
Molitve za bolesne
Opis:
Slava Tebi Bože naš, slava Tebi! Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše
Autor:
- Advertisement -